AnimaShooter Pioneer 3.8.7.26

AnimaShooter Pioneer 3.8.7.26

Animation Technologies LTD – 24,9MB – Shareware – Windows
User-friendly software for creating stop-motion animation using a webcam. Easy to learn, easy to use. Create short animated movies while experimenting with different animation techniques. Features: simple frame manipulation tools, real-time preview sequence of frames in motion; export video as an AVI file or sequence of frames; built-in video player; generation of 'Exposure sheets'; built-in web-browser for viewing 'Exposure sheets' and user documentation; option to export 'Exposure sheet' as PDF file.

Tổng quan

AnimaShooter Pioneer là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Animation Technologies LTD.

Phiên bản mới nhất của AnimaShooter Pioneer là 3.8.7.26, phát hành vào ngày 17/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 13/11/2014.

AnimaShooter Pioneer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 24,9MB.

AnimaShooter Pioneer Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho AnimaShooter Pioneer!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Animation Technologies LTD
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản